T
T
Làng Phú Lễ


DANH SÁCH BAN VẬN ĐỘNG TRÙNG TU ĐÌNH LÀNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1 Trương Văn Lợi Trưởng ban 0905 095 696
2 Nguyễn Đắc Tưởng Phó ban 0934 895 554
3 Lê Việt Hùng Phó ban 0982 556 022
4 Trần Đình Tường Trưởng thôn - Phó ban 0164 813 4875
5 Nguyễn Tăng Thuấn Thủ quỹ 0984 570 028
6 Trần Đại Hảo Thư ký 0905 827 529
7 Trần Thiên Liêm Ủy viên 0164 851 8697
8 Trần Bá Lộc Ủy viên 0939 027 243
9 Trần Bá Thành (H) Ủy viên 0982 462 664
10 Nguyễn Xuân Hai Ủy viên 0169 577 0031
11 Lê Văn Lợi Ủy viên 0914 145 396
12 Trần Đình Tuấn Ủy viên 0935 374 474
13 Trương Cảnh Bạo Ủy viên 0169 829 8755
14 Trương Văn Thuận Ủy viên 0166 882 0585
15 Trần Công Trầm Ủy viên 0914 203 664
16 Trương Văn Chúc Ủy viên 0905 484 479
17 Nguyễn Đắc Cưu Ủy viên 0122 810 3800
18 Đặng Thông Đợi Ủy viên 0168  926 2358
19 Trần Bá Nghiêm Ủy viên 0932  466 756
20 Trần Bá Hiền Ủy viên 0913 466 968
21 Trần Văn Hà Ủy viên 0121 662 0542
22 Trần Bá Thành (B) Ủy viên 0169  834 7694
23 Nguyễn Tăng Thái Ủy viên 0166 805 1425
24 Trần Bá Hùng Phụ trách TP.HCM 0933 143 143
25 Nguyễn Đắc Cáng Phụ trách TP.HCM  
26 Trương Lê Anh Tuấn Phụ trách TP.HCM 0938 351 930
27 Trần Bá Tuấn Phụ trách TP.HCM 0903 709 348
28 Trần Bá Kiều Phụ trách TP.HCM 0123 409 7856
29 Trần Bá Hùng Phụ trách tỉnh Daklak  
30 Trần Đại Quang Phụ trách tỉnh Daklak 0913 423 839
31 Lê Văn Trai Phụ trách tỉnh Daklak  
32 Nguyễn Đắc Năm Phụ trách Thành phố Đà Nẵng 0905 322 176
33 Lê Văn Cáng Phụ trách Thành phố Đà Nẵng 0906 433 576
34 Trần Bá Thoại Phụ trách Thành phố Đà Nẵng 0913 473 576
35 Trần Đình Phước Phụ trách Thành phố Đà Nẵng 0973 989 090
36 Trần Bá Mẫn Phụ trách Thành phố Huế 0913 465 430
37 Trần Đình Khoái Phụ trách Thành phố Huế 0914 054 622
38 Trương Văn Phương Phụ trách Thành phố Huế 0913 425 376
39 Trần Bá Chữ Phụ trách Thành phố Hà nội 0437 670 677
40 Trần Bá Thái Phụ trách Thành phố Hà nội 0903 414 337
41 Nguyễn Đắc Cách Phụ trách Nước ngoài  
42 Lê Trọng Dương Phụ trách Nước ngoài 0015029646125
43 Trần Bá Trình Phụ trách Nước ngoài  
44 Trương Văn Quốc Phụ Trách TP.HCM 0975 467 878
45 Nguyễn Ái Phương Phụ Trách TP.HCM  

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG

Trương Văn Lợi
Làng Phú lễ, Quảng phú, Quảng điền, TT Huế
SĐT:
0905095696 ; Email: baothai214@gmail.com.
Số tài khoản của Làng:
Người đại diện: Trương Văn Lợi – 4003205000960 tại
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Huyện Quảng điền,Thừa thiên Huế
.