T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ TRẦN VĂN (NHỊ)

Hình ảnh nhà thờ họ Trần Văn

Tại làng Phú lễ có 2 họ Trần Văn, Đây là nhà thờ họ Trần Văn nằm trong xóm bại.