T
T
Làng Phú Lễ

 

GIỚI THIỆU HỌ NGUYỄN ĐÌNH

Hình ảnh nhờ thờ Họ Nguyễn Đình

Nhà thờ Họ Nguyễn Đình nằm trong xóm sau, nay còn gọi là xóm Phú thọ.