T
T
Làng Phú Lễ

Lễ Khánh Thành Lăng Mộ Ngài Khai Canh

5/10/2015 by admin

Kính gửi Quý Bà con gần xa hình ảnh Khánh Thành Lăng Mộ Ngài Khai Canh

Ảnh: Trần Thiên Hưng


Lễ vật


Mâm Cau trầu của con dân trong Làng, Lễ cúng Ngài.


Bác Trần Đình Dinh đang Lễ Ngài


Lễ Ngài


Anh Trương Lê Anh Tuấn, ở Quận 7 - TP.HCM cũng về tham dự buổi Lễ


Tiệc mặn