T
T
Làng Phú Lễ

Hình ảnh làm đường dẫn vào mộ Ngài

20/5/2015 by admin

Kính gửi Quý bà con những hình ảnh đầu tiên về việc làm đường vào mộ Ngài


Hình 1: Đường dẫn vào Mộ vừa được san đất

Hình 2: Đường vừa san đất

Hình 3: Phía xa là trường Tiểu học Phú Lễ , nhìn từ khu ruộng Thượng Nậy

Hình 4: Phía xa là làng Đông Bào nhìn từ khu ruộng Thượng Nậy