T
T
Làng Phú Lễ

Danh Sách ban Xây dựng và vận động xây Lăng Ngài Khai Canh

19/5/2015 by admin

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2015, ban điều hành và chính quyền  Làng đã tổ chức 02 buổi họp toàn bộ con dân trong Làng. Buổi họp nhận được nhiều ý kiến nhất trí cao và ủng hộ việc xây Lăng ngài Khai canh, đây là việc làm có ý nghĩa, chim có tổ-người có tông, ăn quả nhớ người trồng cây của thế hệ chúng ta. Buổi họp cũng đã bầu ra Ban xây dựng và vận động với danh sách như sau:

Trưởng ban: chú Trương Văn Lợi;
Phó ban: chú Trần Đình Tường (trưởng Thôn);
Đại diện người cao tuổi:
Bác: Nguyễn Ái Đính;
Bác: Nguyễn Xuân Hai;
Thủ quỹ: chú Nguyễn Tăng Thuấn;
Kế toán, thư ký: chú Trần Đại Hảo;
Ủy viên:
 - Chú Trương Cảnh Bạo;
 - Chú Trần Bá Nghiêm;
 - Chú Trần Bá Thành;
 - Chú Trần Văn Hà;
 - Chú Trần Đình Toàn.

Ban vận động là toàn thể con dân làng Phú Lễ ở gần cũng như ở xa, Cùng nhau chia sẽ thông tin và vận động nhằm có đủ kinh phí thực hiện công trình như ý muốn của toàn dân làng.